Лицензи

Дружеството има внедрена Система за управление на качеството и безопасността на храните и притежава сертификати за съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 22000:2018, BRC Global Standard for Food Safety, IFS Food и хелял. Сертифицирано е и съгласно изискванията на ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) и Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (RED II).