Лицензи

Дружеството има внедрени системи за управление на качеството и безопасността на храните и е сертифицирано съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 22000:2006, BRC Global Standard for Food Safety, IFS Food, хелял, както и съгласно изискванията на RED и ISCC EU за устойчиво производство и преработка на биомаса.