ОБЯВА: ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ян. 31, 2014

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Клас олио” ЕАД с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на водоземно съоръжение (сондажен кладенец) за добив на подземни води” с дълбочина 230 метра, в урегулиран поземлен имот 189016 в землището на с. Карапелит общ/ Добричка, обл. Добрич, собственост на „Клас” ЕАД гр. Варна, за водоснабдяване на маслодобивно предприятие”

За контакти: Стоян Костов, телефон 0882 660863
с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна.

Приложение:

1. Информация по чл. 6, ал. 9, приложение 2 от Наредбата за ОВОС